fbpx

Học để quên – Đức Sơn

2017-12-23T22:53:50+00:00

Học để biết quên Nghe có vẻ ngược đời. Học là để nhớ mà làm việc chứ sao học là để quên. Nhưng tôi lại thấy học để quên cần thiết hơn để nhớ. Cần

Học để quên – Đức Sơn2017-12-23T22:53:50+00:00

Tâm và Trí – Thiền Sư Ajahn Chah

2017-12-23T22:23:23+00:00

.... 30. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình. 31. Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ trong khi hành

Tâm và Trí – Thiền Sư Ajahn Chah2017-12-23T22:23:23+00:00

Thành tựu thiện pháp Bố thí

2017-12-23T23:01:57+00:00

THÀNH TỰU THIỆN PHÁP BỐ THÍ (Dāna). Keo kiết không sanh thiên, Kẻ ngu ghét bố thí, Người trí thích bố thí, Ðời sau, được hưởng lạc. Trong tất cả các thiện Pháp thì bố

Thành tựu thiện pháp Bố thí2017-12-23T23:01:57+00:00

Pháp Hành Trung Đạo – Chỉ có trong Phật Giáo

2019-01-12T12:03:39+00:00

Pháp hành Trung Đạo Majjhimāpaṭipadā Pháp hành Trung Đạo (Majjhimāpaṭipadā) là một pháp hành chỉ có trong Phật giáo, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta 1

Pháp Hành Trung Đạo – Chỉ có trong Phật Giáo2019-01-12T12:03:39+00:00

Kinh vô ngã tướng – Hiểu rõ và hành thiền tuệ để có chánh niệm và bớt chấp ngã

2019-01-12T11:55:22+00:00

Kinh vô ngã tướng – Anattalakkhanasutta Đức Thế Tôn thuyết pháp lần đầu tiên bài kinh Chuyển Pháp Luân để tế độ nhóm 5 vị Tỳ-khưu, Ngài Koṇḍanna chứng đắc thành bậc Thánh Nhập

Kinh vô ngã tướng – Hiểu rõ và hành thiền tuệ để có chánh niệm và bớt chấp ngã2019-01-12T11:55:22+00:00