fbpx

Kinh vô ngã tướng – Hiểu rõ và hành thiền tuệ để có chánh niệm và bớt chấp ngã

2019-01-12T11:55:22+00:00

Kinh vô ngã tướng – Anattalakkhanasutta Đức Thế Tôn thuyết pháp lần đầu tiên bài kinh Chuyển Pháp Luân để tế độ nhóm 5 vị Tỳ-khưu, Ngài Koṇḍanna chứng đắc thành bậc Thánh Nhập

Kinh vô ngã tướng – Hiểu rõ và hành thiền tuệ để có chánh niệm và bớt chấp ngã2019-01-12T11:55:22+00:00

Kinh Chuyển Pháp Luân – DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA

2019-01-12T11:53:54+00:00

DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA (KHAI KINH CHUYỂN-PHÁP-LUÂN) Bhikkhūnaṃ pañcavaggīnaṃ, Isipatana nāmake, Migadāye dhammavaraṃ, yaṃ taṃ nibbānapāpakaṃ. Sahampati nāmakena, mahābrahmena yācito. Catusaccaṃ pakāsento, Lokanātho adesayi. Nanditaṃ sabbadevehi, sabbasampatti sādhakaṃ. Sabbalokahitatthāya, Dhammcakkaṃ bhaṇāma he. Dhammacakkappavattanasutta Evaṃ me sutaṃ, ekaṃ samayaṃ

Kinh Chuyển Pháp Luân – DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA2019-01-12T11:53:54+00:00

Tâm – Citta là gì?

2018-03-07T15:35:41+00:00

Citta: Tâm - nghĩa là gì? "Ārammaṇaṃ cintetīti cittaṃ.” Trạng-thái biết đối-tượng gọi là tâm. Ārammaṇa: Đối-tượng có 6 loại: 1- Rūpārammaṇa: đó là đối-tượng sắc, các hình dáng 2- Saddārammaṇa: đó là đối-tượng

Tâm – Citta là gì?2018-03-07T15:35:41+00:00